صفحه اصلی مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه آرمان بیمه نوین بیمه میهن بیمه سامان بیمه دی بیمه ملت بیمه رازی بیمه پاسارگاد بیمه کارآفرین بیمه سرمد بیمه سینا بیمه معلم بیمه کوثر بیمه ما بیمه تعاون بیمه حکمت صبا بیمه پارسیان بیمه آسماری زندگی خاورمیانه مدارک دریافت خسارت شخص ثالث بدنه مسئولیت تجهیزات الکترونیک آتش سوزی تکمیل درمان حوادث نقشه سایت ثبت شکایات

مدارک پرداخت خسارت تجهیزات الکترونیک

  • اصل بیمه نامه صادره
  • دستگاه آسیب دیده به انضمام جعبه و سایر متعلقات
  • در   صورت وقوع خسارت کلی بر اثر سرقت، ارائه کلیه مستندات مرتبط با پیگیری   موضوع از طریق مراجع انتظامی / قضایی به انضمام مدارک مبین و موید احراز   شرایط شکست حرز
  • در صورت تعمیر دستگاه، انجام تعمیرات لازمه در مراکز تخصصی خدمات تجهیزات الکترونیکی معتبر و پرداخت هزینه های مربوطه
  • اخذ فاکتور رسمی و معتبر (ممهور) به انضمام داغی قطعه یا قطعات تعویض شده از محل یا مرکز انجام تعمیرات فوق الذکر
  • در   موارد خسارت کلی، اخذ نظر رسمی و مکتوب معتبر (ممهور) مرکز تخصصی ارائه   دهنده خدمات فنی تجهیزات الکترونیک مبنی بر عدم امکان تعمیر و اصلاح  دستگاه  آسیب دیده
  • در صورت عدم ارائه داغی قطعات تعویض شده (در  مواردی که  تعمیر شده اند) و یا جعبه و متعلقات دستگاه های بیمه شده (در  موارد خسارت  کلی)، بیمه گر مجاز و محق خواهد ارزش بازیافتی موارد مزبور را  از مبلغ  خسارت کسر نماید.