صفحه اصلی مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه آرمان بیمه نوین بیمه میهن بیمه سامان بیمه دی بیمه ملت بیمه رازی بیمه پاسارگاد بیمه کارآفرین بیمه سرمد بیمه سینا بیمه معلم بیمه کوثر بیمه ما بیمه تعاون بیمه حکمت صبا بیمه پارسیان بیمه آسماری زندگی خاورمیانه مدارک دریافت خسارت شخص ثالث بدنه مسئولیت تجهیزات الکترونیک آتش سوزی تکمیل درمان حوادث نقشه سایت ثبت شکایات

مدارک پرداخت خسارت بیمه حوادث

اصل بیمه نامه حوادث انفرادی

کپی شناسنامه بیمه شده(صفحه اول/کل صفحات باطل شده در صورت فوت بیمه شده )

گزارش حادثه (انتظامی/ محلی)

گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (در صورت حادثه رانندگی)

مدارک پزشکی متناسب با پوششهای بیمه نامه در زمان وقوع حادثه

در صورت فوت بیمه شده

جواز دفن (کپی برابر اصل)

تمام صفحات شناسنامه باطل شده  (کپی برابر اصل)

خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل)

گواهی انحصار وراثت 

شناسنامه های ذینفع و یا وراث قانونی (با توجه به شرایط بیمه نامه)

نقص عضو ناشی از حادثه

رادیو گرافی از عضو صدمه دیده

گواهی پزشک معالج مبنی بر ختم درمان و میزان عوارض دائم باقی مانده و یا نظریه نهائی پزشکی قانونی

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

 اصل صورتحساب  هزینه های انجام شده

گزارش پزشک معالج مبنی بر علت بستری و معالجات انجام شده