صفحه اصلی مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه آرمان بیمه نوین بیمه میهن بیمه سامان بیمه دی بیمه ملت بیمه رازی بیمه پاسارگاد بیمه کارآفرین بیمه سرمد بیمه سینا بیمه معلم بیمه کوثر بیمه ما بیمه تعاون بیمه حکمت صبا بیمه پارسیان بیمه آسماری زندگی خاورمیانه مدارک دریافت خسارت شخص ثالث بدنه مسئولیت تجهیزات الکترونیک آتش سوزی تکمیل درمان حوادث نقشه سایت ثبت شکایات

مدارک پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل

کروکی افسر کاردان

برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی

سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی

اصل بیمه‌نامه مقصر

گواهی‌نامه مقصر و زیاندیده

کارت خودرو مقصر وزیاندیده

مدارک پرداخت خسارت جانی (دیه)

کروکی افسر کاردان در صحنه حادثه

برگ‌های بازجویی طرفین حادثه

اوراق پزشکی قانونی(مصدوم)

برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری